இயக்குநர் பக்கம்


பெயர் முனைவர் ஜி ஏ இராமதாஸ்
பிறந்த தேதி 08-06-1964
கல்வித்தகுதி 1992: Ph.D. (இயற்பியல்), இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சென்னை
1986: எம்.எஸ்சி (இயற்பியல்), இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், காரக்பூர்
ஆராய்ச்சி பகுதி ஆளில்லா மற்றும் ஆளில்லா நீருக்கடியில் செல்லும் வாகனங்கள்
நீருக்கடியில் ஒலியியல்
கடல் கருவிகள்

தொழில்முறை பதிவு:

ஆண்டு நிறுவனம் பதவிவகித்தது
2020 (டிசம்பர்) முதல் தற்போது வரை தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப கழகம்,
புவி அறிவியல் அமைச்சகம்
இயக்குநர்
2014-2020 தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம், புவி அறிவியல் அமைச்சகம் அறிவியலறிஞர்-ஜி
2009-2013 தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம், புவி அறிவியல் அமைச்சகம் அறிவியலறிஞர்-எஃப்
2004-2008 தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம், புவி அறிவியல் அமைச்சகம் அறிவியலறிஞர்-இ
1999-2003 தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம், புவி அறிவியல் அமைச்சகம் அறிவியலறிஞர்-டி
1994-1999 தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம், புவி அறிவியல் அமைச்சகம் அறிவியலறிஞர்-சி
1992-1994 இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சென்னை மூத்த ஆராய்ச்சி சக மற்றும் மூத்த திட்ட அலுவலர்
விருதுகள் இந்திய அரசின் சுரங்க அமைச்சகத்தின் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஆய்வின் கீழ் 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய புவி அறிவியல் விருதைப் பெற்றவர்
NRDC (DSIR-இந்திய அரசு) வழங்கும் தேசிய சமூக கண்டுபிடிப்பு விருது - 2018 என்ற பிரிவின் கீழ் தேசிய மெரிடோரியஸ் கண்டுபிடிப்பு விருதைப் பெற்றவர்
சர்வதேச / தேசிய குழுக்களின் உறுப்பினர் கடற்படை ஆராய்ச்சி வாரியம்
டிஆர்டி ஓவின் என்எஸ்டிஎல் மற்றும் சிவிஆர்டிஇ யின் மறு ஆய்வுக் குழுக்கள்
தேசிய எரிவாயு ஹைட்ரேட் திட்டம்.
தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா மீன்வளப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சிக் கழகம்.
நீலப் பொருளாதாரத்திற்கான இந்தியா-நார்வே பணிக்குழு.
சர்வதேச கடல் படுகை ஆணையத்திற்கு இந்திய பிரதிநிதிகள் குழு.
முக்கிய பங்களிப்புகள் Click here to view
காப்புரிமைகள் & வெளியீடுகள் Click here to view